Năm 2021, Khánh Hòa phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 81%

Chủ Nhật, 24/01/2021, 11:17 [GMT+7]

Năm 2021, Khánh Hòa phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 81%

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2021, với trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở. Tỉnh phấn đấu, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 81%. 
 
Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung cải thiện và duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh ở nhóm tốt; tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ sớm hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà đất, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội giảm xuống 2%. 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình đăng ký. 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, gồm cả thiết bị di động. 
 
Đặc biệt, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh đạt từ 30% trở lên (hoặc tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của các TTHC trực tuyến được công bố đạt từ 50% trở lên). Tỉnh cũng sẽ hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Đồng thời, rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo các nghị định mới của Chính phủ và tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp… Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện, trong đó, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực.
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích