Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII

Thứ Ba, 11/08/2020, 01:40 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII

. Ông Lương Kiên Định - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


- Là Đảng bộ cấp trên cơ sở lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng với nhiều loại hình khác nhau, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa ông?

 


- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cấp đã đạt được những kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ. Đó là, tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) về tinh gọn bộ máy đem lại kết quả khả quan, đúng theo lộ trình của Trung ương và của tỉnh đề ra. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cấp phòng, nhiều đơn vị sự nghiệp, các trung tâm trực thuộc được sáp nhập, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển các chức danh trưởng phòng và tương đương.

 

zzCác đại biểu bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị: Thực hiện gắn kết nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ngày càng hoàn thiện mô hình một cửa liên thông, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách trên các lĩnh vực trọng điểm…


Tổ chức cơ sở đảng các ban tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của tỉnh; cùng phối hợp tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tham mưu công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động kinh phí, tổ chức hơn 100 hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái trị giá hơn 100 tỷ đồng; thực hiện hơn 930 cuộc giám sát, 250 cuộc phản biện xã hội.


- Thưa ông, bên cạnh làm tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối cũng rất quan tâm đến lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Xin ông chia sẻ một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác này?


- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ Khối nghiêm túc thực hiện; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng năm và cả nhiệm kỳ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 còn được gắn với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và xây dựng đạo đức, văn hóa cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên; nhất là về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

 

Tiết mục tốp ca nam nữ tham gia Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng”  do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Ảnh: NHÂN TÂM

Tiết mục tốp ca nam nữ tham gia Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Ảnh: NHÂN TÂM


Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục tình trạng không đồng bộ, thống nhất với tổ chức cơ quan, đơn vị. Đồng thời, củng cố tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy cơ sở để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến rõ nét, nề nếp và đồng bộ từ cấp trên đến cơ sở. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ khối kết nạp 929 đảng viên mới, vượt 9,3% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, vượt 1,3% so chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ. Trong đó, có 432 đảng viên mới ở độ tuổi thanh niên (vượt 12,8% so chỉ tiêu đề ra), đặc biệt có 42 đảng viên mới là học sinh, sinh viên.


- Để thực hiện tốt công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối đề ra nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn liền với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nhất là đối với đảng viên giữ các trọng trách trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho tỉnh trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức - cán bộ, kiểm tra - giám sát, dân vận. Đồng thời, quan tâm thực hiện có chất lượng công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ từ nay đến năm 2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác dân vận, phối hợp tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong nhân dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nề nếp, thực chất, không hình thức. Tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

 
Một số chỉ tiêu chủ yếu:


. Phấn đấu hàng năm có hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất 75% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; có ít nhất 90% chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở đạt các yêu cầu cơ bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


. Đến năm 2025 có 100% cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; hơn 50% tổng số đảng viên được kiểm tra từ cơ sở đảng; cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu kết nạp hơn 800 đảng viên.

 
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 90 giây...