Thực hiện hiệu quả truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Chủ Nhật, 07/06/2020, 22:31 [GMT+7]

Thực hiện hiệu quả truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:

 


- Việc triển khai dự án nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo; cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách giảm nghèo của tỉnh, kinh nghiệm về giảm nghèo đến người dân thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm. Đồng thời, nâng cao nhận thức về giảm nghèo của người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đạt tỷ lệ 96% người dân được tiếp cận với thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Để đạt được mục tiêu truyền thông và giảm nghèo về thông tin, sở sẽ tập trung triển khai những nội dung cụ thể nào, thưa ông?


- Sở sẽ phối hợp với các ngành chức năng thực hiện hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Trong đó, tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo; tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, ngành, toàn xã hội nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức về giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo; tuyên truyền về ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong hoạt động sản xuất, xã hội để người nghèo, cận nghèo áp dụng nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, phản ánh những thành tựu giảm nghèo, thực trạng khó khăn, các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến giảm nghèo; nguyên nhân nghèo và những giải pháp công tác giảm nghèo; tuyên truyền về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay, đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo.


Cùng với đó, mở các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho phóng viên các cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Đặc biệt, sẽ thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho 8.790 hộ nghèo và 5.322 hộ cận nghèo theo đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh…


- Xin cảm ơn ông!


V.GIANG (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích