11:05, 18/05/2020

Những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai chuyên đề năm 2020.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai chuyên đề năm 2020.
 

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05?

 


- Trong 4 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ tỉnh được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên với tinh thần tự giác cao, từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ về hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nội dung cần tập trung là đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ lãnh đạo các cấp theo phong cách làm việc của Bác, trong đó tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá gắn với giải quyết những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để giải quyết dứt điểm, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo và thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm rất cụ thể, từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Qua đó, đã mang lại những hiệu quả và hiệu ứng khá tích cực, tạo được sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Qua thực hiện Chỉ thị số 05, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, lan tỏa trong các tổ chức, cơ quan và sự phấn đấu vươn lên của từng cá nhân.


- Thưa ông, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn những hạn chế gì cần khắc phục trong thời gian tới?


- Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 còn một số hạn chế: Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu tính chủ động, sáng tạo, có sự rập khuôn của cấp trên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy ở cơ sở còn bị động, lúng túng. Một số địa phương, đơn vị tổ chức học tập các chuyên đề và nghị quyết chưa thực hiện nghiêm theo Quy định số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc giải quyết những công việc, vấn đề mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến đời sống của nhân dân, được dư luận quan tâm... mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhưng kết quả triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là những vấn đề có liên quan đến sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai... Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi còn hạn chế, chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan tại một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều nhân tố mới, ít khen thưởng đột xuất. Đối tượng được biểu dương, khen thưởng là cán bộ cơ sở, người lao động trực tiếp còn ít...

 

Xuất phát từ hang Bắc Pó (Cao Bằng), đoàn rước đuốc  “Đuốc sáng Việt Nam, hành trình theo chân Bác” đến Khánh Hòa, năm 2008.

Xuất phát từ hang Bắc Pó (Cao Bằng), đoàn rước đuốc “Đuốc sáng Việt Nam, hành trình theo chân Bác” đến Khánh Hòa, năm 2008. Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU


- Năm 2020, cùng với cả nước, toàn Đảng bộ tỉnh tích cực học tập và triển khai thực hiện chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xin ông cho biết tình hình tổ chức triển khai chuyên đề này? Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 trong thời gian tới cần tập trung những nội dung gì, thưa ông?


- Thực hiện Kế hoạch số 360 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 156 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh tổ chức 11 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương kết nối với điểm cầu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; cấp cơ sở tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng hình thức phù hợp. Kết quả, đa số các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020.


Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn. Trong đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, lựa chọn những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, cách làm hay và sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực hưởng ứng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V năm 2020...


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)