11:04, 26/04/2020

Tháng 9, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính tỉnh

Dự kiến, việc tổng kết tại cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiến hành trong tháng 8; hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 9.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (CCHCNN) tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHCNN giai đoạn 2021 – 2030, nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình, động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác CCHCNN 10 năm qua, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHCNN giai đoạn 2021 - 2030 cho phù hợp.


UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHCNN tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, dự thảo Chương trình CCHCNN tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm. Đồng thời, chủ trì, hướng dẫn công tác bình xét thi đua; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình giai đoạn 2011 – 2020; phối hợp thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật đã đạt được, những sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong CCHC.

Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng với hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo và phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề của tỉnh theo lĩnh vực phân công, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trọng tâm, cần thiết trong 10 năm tới... Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền các kết quả nổi bật trong công tác CCHC.


Dự kiến, việc tổng kết tại cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiến hành trong tháng 8; hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 9.


N.V