02:04, 24/04/2020

Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2020.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (viết tắt là chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến) cho các sở, ngành, địa phương năm 2020.


Cụ thể, đối với khối sở, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và 10 Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá và Thể thao, Xây dựng được giao chỉ tiêu tối thiểu 45% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ các thủ tục hành chính (TTHC) được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4  được giao.


Chỉ tiêu tối thiểu 40% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4  giao cho 6 Sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế.


Đối với các địa phương, 6 UBND cấp huyện gồm: Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hoà, Cam Ranh và Nha Trang được giao tối thiểu 35% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4. Chỉ tiêu này giao cho UBND 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là tối thiểu 30%.

Ở cấp xã, các xã, phường, thị trấn thuộc Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hoà, Cam Ranh, Nha Trang được giao chỉ tiêu tối thiểu 25%. Các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được giao chỉ tiêu tối thiểu 20%.  


Việc xác định tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tính từ ngày 1-12-2019 đến 30-11-2020 đối với các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 1702/2019 của UBND tỉnh và tiếp tục được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020. Đối với các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 1702 nhưng không được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2020 thì tỷ lệ này được tính từ ngày 1-12-2019 đến ngày quyết định công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020 của UBND tỉnh có hiệu lực. Không áp dụng tính tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 lần đầu trong năm nay.


N.V