Một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Hai, 23/12/2019, 22:01 [GMT+7]

Một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09 hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Phạm Thị Khánh Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự đại hội.

- Xin bà cho biết quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên?


- Căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35 và phụ lục Hướng dẫn số 09, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị đối với từng đối tượng, chức danh theo quy định.

 


- Về độ tuổi cấp ủy viên được quy định như thế nào, thưa bà?


- Độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35: Những đồng chí lần đầu tham gia nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ. Những vị được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: cấp cơ sở tháng 4-2020; cấp huyện và tương đương tháng 6-2020; cấp trực thuộc Trung ương tháng 9-2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tháng 5-2021. Thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.


Độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5-2021 (nam sinh từ tháng 11-1963, nữ sinh tháng 11-1968 trở lại đây).


Đối với cán bộ, công chức cấp xã: độ tuổi lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ, độ tuổi tái cử ít nhất phải từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm đại hội hoặc bầu cử của mỗi tổ chức (tính theo tháng) và có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về độ tuổi tham gia cấp ủy đối với những người không là cán bộ, công chức cấp xã (người hoạt động không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ…) tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử không quá 65 tuổi nhưng số lượng tham gia cấp ủy không quá 15% tổng số cấp ủy viên. Ngoài ra, Hướng dẫn số 09 cũng quy định về độ tuổi tái cử đối với một số trường hợp đặc thù.


- Xin bà cho biết nội dung hướng dẫn về cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025?


- Về cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, phấn đấu: dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi; đối với cấp cơ sở phấn đấu: dưới 35 tuổi từ 10% trở lên, từ 35 đến 50 tuổi khoảng 40% - 50%, còn lại trên 50 tuổi.


Đối với những nơi thí điểm thực hiện hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc thực hiện chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ thì ngoài cơ cấu 1 vị ủy viên ban thường vụ có thể xem xét, cơ cấu 1 vị cấp phó (nội vụ, thanh tra, MTTQ) tham gia cấp ủy cùng cấp.


Về số lượng cấp ủy, đối với cấp huyện và tương đương, căn cứ vào Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, số lượng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương từ 29 đến 39 vị, ủy viên ban thường vụ từ 9 đến 11 vị. Đối với Đảng bộ TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, số lượng cấp ủy viên không quá 41 vị, ủy viên ban thường vụ không quá 13 vị. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, số lượng cấp ủy viên không quá 27 vị, ủy viên ban thường vụ từ 7 đến 9 vị; Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh số lượng cấp ủy viên không quá 29 vị, ủy viên ban thường vụ không quá 9 vị. Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện theo các quy định của Bộ Chính trị.


Đối với đảng bộ cấp cơ sở (gồm cả đảng bộ cấp xã và đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao hoặc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở) cơ bản thực hiện số lượng như nhiệm kỳ 2015 - 2020 và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa số lượng cấp ủy viên 15 vị.


Đối với những đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương đương thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập thì số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập có thể nhiều hơn so với quy định nhưng tối đa không quá số lượng hiện có (trừ các vị đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc chuyển công tác khác). Tuy nhiên, đối với những đảng bộ khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày thành lập tổ chức đảng mới phải thực hiện số lượng theo quy định.


- Xin bà cho biết công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh?


- Hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của Đảng bộ tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 143 của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 154 về đại hội điểm đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, chọn 5 đảng bộ cơ sở đại hội điểm theo Điều lệ Đảng, 5 đảng bộ cơ sở được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội; thời gian tổ chức đại hội phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-1-2020. Đảng bộ huyện Cam Lâm là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm theo Điều lệ Đảng; thời gian tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 15-5-2020. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành, Ban Chỉ đạo đại hội điểm tỉnh sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội diện rộng theo kế hoạch của Tỉnh ủy.


- Xin cảm ơn bà!


NAM DU (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích