11:09, 18/09/2019

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K20

Ngày 18-9, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K20 hệ không tập trung, khóa học 2019-2021.

 

Ngày 18-9, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K20 hệ không tập trung, khóa học 2019-2021.

 

Quang cảnh tại lễ khai giảng.
Quang cảnh tại lễ khai giảng.

 

Quang cảnh tại lễ khai giảng.
Quang cảnh tại lễ khai giảng.

 

Khóa học có 90 học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được học những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội và các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn khác… Với những nội dung của chương trình, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, tiến tới chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh…

 

V.G