04:09, 16/09/2019

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.


Theo đó, đối với lĩnh vực lao động, tiền lương, 3 thủ tục: cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn giải quyết 27 ngày làm việc. Trong đó, bước tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chiếm 20 ngày; UBND tỉnh thẩm định, ký duyệt là 7 ngày.

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc (10 ngày tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ và 7 ngày UBND tỉnh thẩm định, ký duyệt). 

Thời hạn giải quyết thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động là 10 ngày làm việc (5 ngày tiếp nhận, xử lý, thẩm định hồ sơ và 5 ngày thẩm định, ký duyệt).


Ở lĩnh vực việc làm, thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc. Trong đó, riêng bước xử lý, thẩm định hồ sơ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được quy định 3 ngày; bước thẩm định hồ sơ của các cơ quan tham gia góp ý là 4 ngày; bước tổng hợp hồ sơ là 2,5 ngày.


N.V