Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

Những bước tiến vững chắc

Thứ Sáu, 02/12/2016, 06:35 [GMT+7]

Những bước tiến vững chắc

Những năm qua, nhờ các giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những bước tiến vững chắc.


Kết quả khả quan


Để công tác PCGD đạt tiến độ và hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng. Các trường đã phối hợp với địa phương huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp mầm non, tiểu học, THCS và có các biện pháp nâng cao chất lượng GD. Bên cạnh đó, tỉnh còn có các chính sách đặc thù cho vùng khó khăn, vùng đông học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) như: Đề án tăng cường cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cho học sinh tiểu học 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; cấp học bổng cho học sinh tiểu học người DTTS để tổ chức bữa ăn trưa cho các em; xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn; cấp kinh phí tổ chức các lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ 6 tuổi người DTTS trước khi vào lớp 1...

 

Học sinh dân tộc thiểu số thị xã Ninh Hòa
Học sinh dân tộc thiểu số thị xã Ninh Hòa


Những chủ trương, chính sách đó đã góp phần củng cố vững chắc và phát triển kết quả PCGD ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% đơn vị cấp xã và huyện đã đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS. Trong đó, có 82/140 đơn vị cấp xã và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 bình quân hàng năm đạt khoảng 80%. Tỷ lệ người trong độ tuổi 18 - 21 có bằng tốt nghiệp THPT đạt trên 70%.


Trong công tác xóa mù chữ, ngành GD-ĐT chú trọng đến việc mở rộng độ tuổi xóa mù chữ đến 60 tuổi đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi như: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh… Ở những nơi có điều kiện khó khăn, tập trung ưu tiên xóa mù chữ cho phụ nữ, đồng bào DTTS độ tuổi 15 - 35 và từng bước mở rộng độ tuổi xóa mù chữ, nhất là đối với 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Ngành GD cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương vận động đối tượng ra học các lớp GD tiếp tục sau khi biết chữ nhằm chống tái mù.


Nâng cao chất lượng đạt chuẩn


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCGD, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn những bất cập cần khắc phục. Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, tỷ lệ học sinh DTTS cấp tiểu học lưu ban còn cao. Đội ngũ giáo viên tại các vùng khó khăn thường xuyên biến động, thiếu cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm nên ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng GD. Cơ sở vật chất nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu của cấp học, ảnh hưởng đến tiến độ PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 (số phòng học mới chỉ đáp ứng được khoảng 85% học sinh học 2 buổi/ngày). Bên cạnh đó, chất lượng học tập ở các lớp xóa mù chữ đối với người lớn tuổi chưa cao; dân số biến động ảnh hưởng đến việc nắm chắc các đối tượng cần huy động ra lớp. Mặt khác, nhiều đối tượng nằm trong độ tuổi lao động nên thường xuyên phải làm ăn xa; nhiều xã vùng đồng bào DTTS còn có một bộ phận nhân dân khó khăn về kinh tế, sống rải rác ở các làng, bản, thôn, xóm nên việc tuyên truyền, vận động và tổ chức lớp học xóa mù chữ gặp nhiều khó khăn...


Thực hiện nhiệm vụ củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ, ngành GD-ĐT tỉnh đã đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là đẩy mạnh việc tuyên truyền, làm cho cán bộ và nhân dân thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết đối với việc học tập của con em mình. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học; đẩy nhanh việc hoàn thành đề án kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác PCGD, xóa mù chữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả GD cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Mặt khác, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS và có các giải pháp hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học...


T.V

 

4 năm qua (2012 - 2016), toàn tỉnh đã huy động được hơn 2.000 học viên ra các lớp xóa mù chữ và 500 học viên ra các lớp GD tiếp tục sau biết chữ. Đến nay, 140/140 xã, phường thị trấn và 9/9 huyện (kể cả huyện đảo Trường Sa) đã đạt chuẩn về xóa mù chữ, trong đó độ tuổi 15 - 60 đạt 97,8%; riêng tỷ lệ người DTTS biết chữ ở độ tuổi 15 - 60 đạt 87,7%.  

______________________________________________


Ngành GD-ĐT tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99% và hoàn thành chương trình GD mầm non đạt 100%. Bên cạnh đó, phấn đấu 5 năm tới có 60% xã, phường và 50% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; có 60% xã, phường và 50% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và 100% người trong độ tuổi 36 - 60 biết chữ.

______________________________________________


Được biết, kinh phí triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến hết năm 2014 là 233 tỷ đồng (trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 25 tỷ đồng; vốn địa phương hơn 208 tỷ đồng); khối lượng thực hiện ước đạt hơn 60%. UBND tỉnh cũng đã có quyết định bổ sung kinh phí gần 254 tỷ đồng để tiếp tục triển khai thực hiện đề án từ năm 2015 đến 2017. Ngoài ra, tỉnh đã đầu tư 50 tỷ đồng để các địa phương thực hiện mục tiêu về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập; trong đó, kinh phí xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học là 900 triệu đồng; phổ cập THCS 32,6 tỷ đồng; phổ cập THPT gần 15 tỷ đồng.

  

.

các thông tin tiện ích