Video: Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 (vòng IV)27/04/2017