Video: Chặng đường 70 năm từ Báo Thắng đến Báo Khánh Hòa26/04/2017