UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 25/10/2017, 22:18 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 196/TB-UBND ngày 20-4-2015 của UBND TP. Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


Diện tích và phạm vi ranh giới: Khoảng 71,5ha được xác định tại mảng trích đo địa chính số 194-2017 do Công ty TNHH Dịch vụ địa chính Thanh Lâm xác lập tháng 5/2017 và Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 29-9-2017.


Thời gian thực hiện: Năm 2015-2018.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.
 

.

các thông tin tiện ích