Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 2 thông báo

Thứ Hai, 03/07/2017, 22:42 [GMT+7]

Thông báo


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 2 thông báo về việc kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án như sau:


1. Thời gian kiểm kê: Từ ngày 4/7/2017 đến hết ngày 31/8/2017.


2.  Đối tượng kiểm kê: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3. Thành phần tham gia kiểm kê: Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 200/QĐ-HĐBT ngày 27/6/2017 của Hội đồng bồi thường V/v thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 2, TP. Nha Trang.


4.    Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, … vì đây là căn cứ để xét tính pháp lý về bồi thường, hỗ trợ nhà, đất và chính sách tái dịnh cư.


5.    UBND xã, phường: Phước Hải, Phước Long, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp, niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND xã, phường và thông báo rộng rãi trên hệ thống đài phát thanh của xã, phường; Thông báo cụ thể đến từng đối tượng thu hồi đất không được trồng trọt  cây hàng năm, cây lâu năm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà cửa, vật kiến trúc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời có kế hoạch tháo dỡ, di dời trên phần đất thu hồi để thực hiện dự án.


6.    Sau thời gian Thông báo kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.


 

.

các thông tin tiện ích