UBND xã Khánh Thượng thông báo mời chào hàng

Thứ Tư, 09/08/2017, 06:58 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng


Tên bên mời thầu: UBND xã Khánh Thượng.


Địa chỉ: Thôn Trung, Khánh Thượng, Khánh Vĩnh.


Điện thoại/Fax: 0258.3793033.


1.    Tên gói thầu: Hệ thống loa đài truyền thanh


-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


-    Nội dung chính của gói thầu: Mua mới hệ thống loa đài truyền thanh.


-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


2.    Tên dự toán: Mua sắm thường xuyên: Hệ thống loa đài truyền thanh.


3.    Nguồn vốn: Vốn bổ sung có mục tiêu.


4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.


5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.


6.    Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ ngày, 9/8/2017 đến 15 giờ, ngày 15/8/2017.


7.    Địa điểm phát hành HSYC: UBND xã Khánh Thượng.


8.    Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn).


9.    Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 15/8/2017.


10.    Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15 phút, ngày 15/8/2017.

.

các thông tin tiện ích