Bố cáo đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông

Thứ Hai, 07/08/2017, 22:45 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa bố cáo đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 03/08/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch CTCP Xuất Khẩu Thuỷ sản Khánh Hoà


Căn cứ vào thông báo số 1006/TB-SGDHN ngày 03/08/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Thuỷ sản Khánh Hoà thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên Thị trường UPCom với những nội dung sau:


1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch:


-  Công ty Cổ Phần Xuất khẩu Thuỷ sản Khánh Hoà


- Tên tiếng Anh: KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING JOINT STOCK COMPANY


- Tên viết tắt tiếng Anh: KHASPEXCO


-  Địa chỉ trụ sở chính: số 50 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.


-  Điện thoại: +(84) 258 3881161        Fax: (+84) 258 3881675.


-  Email: khaspexco@dng.vnn.vn        website: www.khaspexco.vn


2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:


-  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất khẩu Thuỷ sản Khánh Hoà


-  Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông


-  Mã chứng khoán: KSE


-  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu


-  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.476.000 cổ phiếu


(Bằng chữ: Một triệu bốn trăm bảy mươi sáu ngàn cổ phiếu)


- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.760.000.000 đồng.


(Bằng chữ: Mười bốn tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng).


 3. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 11/08/2017.


- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.500 đồng/ cổ phiếu.


                                                                                      Khánh Hòa, ngày 05 thángn 08 năm 2017
                                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
                                                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                                        Nguyễn Trọng Thắng

.

các thông tin tiện ích