Nha Trang: Hướng tới hoàn thiện chương trình nông thôn mới

Thứ Năm, 21/07/2016, 22:39 [GMT+7]

Nha Trang: Hướng tới hoàn thiện chương trình nông thôn mới

TP. Nha Trang đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thành phố đạt tiêu chí NTM cấp huyện.


Nỗ lực thực hiện bộ tiêu chí


Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, qua rà soát, số tiêu chí đạt được của các xã trên địa bàn rất khả quan. Cụ thể, 8/8 xã đạt được từ 15 - 19 tiêu chí. Trong đó, 4 xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung đều đạt 19 tiêu chí; 2 xã Phước Đồng, Vĩnh Phương đạt 18 tiêu chí; 2 xã Vĩnh Thái, Vĩnh Lương đạt 15 tiêu chí. Đối với 4 xã chưa đạt, xã Vĩnh Phương và Phước Đồng đăng ký đạt chuẩn trong năm 2016; xã Vĩnh Thái và Vĩnh Lương phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2020.

 

Một góc xã Phước Đồng
Một góc xã Phước Đồng


Thời gian qua, chương trình XDNTM ở địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc như: cơ sở hạ tầng khi xây dựng vướng quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho chương trình còn thấp; chưa có nhiều giải pháp tích cực để huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp đầu tư; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bị cắt giảm từ 20 - 30%…


Để giải quyết những vướng mắc, thành phố đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, ban hành nhiều nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo nhất trí cao trong hệ thống chính trị các xã nông nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong cán bộ, nhân dân; quan tâm đầu tư các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ ngành nghề, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong cách làm của bộ máy điều hành chương trình XDNTM…  


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang nhìn nhận, sau hơn 4 năm triển khai, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng khang trang; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự bảo đảm… Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: trồng hoa hồng tại Vĩnh Ngọc; trồng nấm công nghệ cao tại Vĩnh Trung, Vĩnh Phương; liên kết trồng mai tại Vĩnh Trung; nuôi bồ câu tại Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh; dồn điền đổi thửa, liên kết trồng rau VietGAP tại Vĩnh Phương…


Nhiều giải pháp để hoàn thiện chương trình

 

Dự kiến, tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của TP. Nha Trang là 356 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 23,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 40,9 tỷ đồng; ngân sách thành phố 33,9 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp hơn 17 tỷ đồng; nguồn khác hơn 240 tỷ đồng.

TP. Nha Trang phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình XDNTM. Vì vậy, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp như: tiếp tục nâng cao mức độ đạt chuẩn tiêu chí đối với 2 xã đạt chuẩn năm 2014 (Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc); tập trung nguồn lực hỗ trợ 2 xã đạt chuẩn năm 2015 (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung) hoàn thiện các công trình đặc biệt. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân; kiện toàn ban chỉ đạo các cấp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, giám sát, kiểm tra; có biện pháp duy trì tiêu chí đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí khó (tổ chức sản xuất; bảo hiểm y tế; thôn văn hóa; thu nhập và an ninh trật tự...). Mặt khác, đổi mới cơ chế, chính sách, huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên kinh phí triển khai các đề án về khuyến nông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi thực hiện các tiêu chí; đẩy nhanh tiến độ công tác dồn điển, đổi thửa; đào tạo nghề nông thôn; phát triển đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường… Phấn đấu đến năm 2020, các xã đều đạt 19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; môi trường nông thôn được đảm bảo; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...


Khó khăn lớn nhất của TP. Nha Trang hiện nay là xã Vĩnh Thái đang có quá trình đô thị hóa khá nhanh, hàng loạt dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, do đó việc hoàn thành chương trình XDNTM sẽ gặp nhiều khó khăn do thu hẹp quỹ đất.


P.L
 

.

các thông tin tiện ích