Năm 2016:

Toàn tỉnh dự kiến có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật, 10/07/2016, 21:24 [GMT+7]

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Khánh Hòa, qua rà soát, đánh giá, hiện trạng đạt tiêu chí nông thôn mới đến tháng 6 toàn tỉnh có 12 xã đạt 19 tiêu chí, gồm: Ninh Phụng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Diên Phước, Diên Lạc, Diên An, Diên Phú, Diên Thọ, Diên Sơn và Cam Hải Tây. Ngoài ra, có 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 35 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 33 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; không có xã dưới 5 tiêu chí.


Sở NN-PTNT đã tham mưu UBND tỉnh xác định 6 xã tập trung đầu tư để đạt xã nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2016, có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thấp hơn chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết số 27 ngày 6-12-2015 của HĐND tỉnh (có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới).


V. L
 

.

các thông tin tiện ích