Thời hiệu tranh chấp đất đai lần hai

Thứ Tư, 16/08/2017, 07:42 [GMT+7]

Thời hiệu tranh chấp đất đai lần hai

Hỏi: Xin hỏi quy định về thời hiệu giải quyết tranh chấp lần hai và hiệu lực thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành.


                                                           Huỳnh Ngh. (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


Trả lời: Tại Khoản 58, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-3-2017) quy định về thời hiệu giải quyết tranh chấp lần hai và hiệu lực thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai như sau:


- Sau khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của người có thẩm quyền mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết thì phải gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lần hai đến người có thẩm quyền. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu hoặc không quá 45 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không có đơn gửi người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần hai thì quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu có hiệu lực thi hành.


- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần hai; đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không quá 45 ngày thì quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần hai có hiệu lực thi hành.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích