Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 16/07/2017, 23:18 [GMT+7]

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty thực hiện chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua xe ô tô bằng hình thức chi hỗ trợ cho khách hàng các khoản phí, lệ phí cấp biển số xe, đăng kiểm xe, sử dụng đường bộ... Vậy, công ty cần đáp ứng những điều kiện gì để khoản chi này được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)? Khi thanh toán khoản chi hỗ trợ này, công ty có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hay không?


Trả lời: Căn cứ các quy định của pháp luật về thương mại tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11, thuế GTGT tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và thuế TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, trường hợp công ty thực hiện chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua xe ô tô bằng hình thức chi hỗ trợ cho khách hàng các khoản phí, lệ phí cấp biển số xe, đăng kiểm xe, sử dụng đường bộ... thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:


(i) Chương trình khuyến mãi phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại.


(ii) Hợp đồng mua bán xe ô tô có nội dung quy định rõ việc công ty có trách nhiệm chi hỗ trợ cho khách hàng các khoản phí, lệ phí nêu trên; chứng từ chi tiền hỗ trợ của công ty kèm theo các hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí hợp pháp.


(iii) Khoản chi đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 1(c), Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 28-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC).


Khi thanh toán khoản chi tiền hỗ trợ cho khách hàng nêu trên, công ty căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền mà không phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính.

Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích