Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 10/04/2017, 09:47 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có chính sách hỗ trợ nhà phân phối, đại lý tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức: chi trả bằng tiền, cấn trừ công nợ hoặc tổ chức tham quan du lịch trong và ngoài nước dựa trên sản lượng tiêu thụ. Các hoạt động trên có phải là hoạt động khuyến mãi, có đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Định kỳ 5 năm một lần, công ty có tổ chức kỷ niệm ngày thành lập DN gồm: giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho nhân viên tham dự. Khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?


Trả lời: Tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4997/TCT-DNL ngày 26-11-2015, vấn đề công ty hỏi liên quan đến việc xác định chi phí tính thuế TNDN được thực hiện như sau:

1. Đối với khoản chi phí hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích phát triển thị trường, quản lý chăm sóc hệ thống phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: nếu khách hàng mua đạt đến một sản lượng nhất định sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ nhất định tính trên sản lượng thì khoản tiền hỗ trợ chi phí này không phải là hoạt động khuyến mãi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC).


Riêng đối với trường hợp hỗ trợ bằng hình thức tổ chức dịch vụ tham quan du lịch cho khách hàng (cung ứng dịch vụ tham quan du lịch không thu tiền hoặc tặng phiếu sử dụng dịch vụ tham quan du lịch) thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và khuyến mãi tại Điều 8, Điều 10 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4-4-2006 của Chính Phủ.


2. Đối với những khoản chi phí có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nhân dịp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty như: chi phí đi lại, ăn, ở chi trực tiếp cho cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty về dự lễ kỷ niệm thì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 và đảm bảo tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2.30 Điều 6 Thông tư 78.


Đối với các khoản chi phí chung để tổ chức sự kiện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm ngày thành lập, nếu công ty đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 thì được chấp nhận tính vào chi phí  được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thùy Trang - 

(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích