Trích lập, quản lý, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Chủ Nhật, 15/01/2017, 23:48 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có các khoản chi cho dự án đầu tư khoa học và công nghệ (KH-CN) “Sửa chữa nóng lưới điện Khánh Hòa” phát sinh trong năm 2015 và hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2016. Các khoản chi này có được phép chi từ nguồn Quỹ Phát triển KH-CN của công ty trong năm 2016 không? Trường hợp trong năm 2016, công ty có nhu cầu sử dụng cho hoạt động KH-CN vượt mức số dư hiện có tại quỹ thì phần chênh lệch còn lại giữa số thực chi và số đã trích quỹ có được lấy từ số trích lập quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu không?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày có các khoản chi cho Dự án “Sửa chữa nóng lưới điện Khánh Hòa” hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2016, nếu các khoản chi này đáp ứng điều kiện sử dụng cho hoạt động đầu tư KH-CN của doanh nghiệp theo đúng các nội dung quy định tại Điều 7, 8, 9, 10, 11 của Thông tư liên tịch số 12 ngày 28-6-2016 của Bộ KH-CN và Bộ Tài chính và chưa được hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm trước thì được phép chi từ nguồn Quỹ Phát triển KH-CN của công ty trong năm 2016 và không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế năm 2016.


Trường hợp trong năm 2016, công ty có nhu cầu sử dụng cho hoạt động KH-CN vượt mức số dư hiện có tại quỹ thì phần chênh lệch còn lại giữa số thực chi và số đã trích quỹ được lựa chọn hoặc lấy từ số trích lập quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư 12 nêu trên.

MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

 

 

.

các thông tin tiện ích