Xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh

Thứ Hai, 26/12/2016, 00:28 [GMT+7]

Hỏi: Chi nhánh có thực hiện hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập cơ sở kinh doanh mới, các bên liên doanh thỏa thuận giao cho chi nhánh việc điều hành hoạt động hợp tác kinh doanh, theo dõi hạch toán kết quả hợp tác kinh doanh và thực hiện phân chia kết quả cho các bên liên doanh bằng doanh thu. Vậy, việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai nộp thuế giữa các bên được thực hiện như thế nào?


Trả lời: Về doanh thu tính thuế: theo từng lần bán hàng, chi nhánh có trách nhiệm xuất hóa đơn đối với toàn bộ sản phẩm hàng hóa dịch vụ bán ra của hoạt động hợp tác kinh doanh. Sau đó, theo định kỳ đã thỏa thuận, chi nhánh lập bảng phân chia doanh thu theo Biểu số 06 (Mẫu số 03 - HTKD ban hành kèm theo Thông tư 23/2005 ngày 30-3-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán số 08) gửi các bên liên doanh xác nhận và giao cho mỗi bên giữ một bản chính. Doanh thu được phân chia cho các bên theo bảng này là cơ sở để từng bên liên doanh hạch toán kế toán, kê khai nộp thuế riêng (bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) tương ứng với phần doanh thu được hưởng theo quy định. Khi nhận được bảng phân chia doanh thu, các bên liên doanh khác phải xuất hóa đơn cho chi nhánh tương ứng với phần doanh thu và số thuế giá trị gia tăng (nếu có) được phân chia. Các hóa đơn này là căn cứ để các bên liên doanh kế toán doanh thu bán hàng và kê khai nộp thuế riêng đối với phần doanh thu được hưởng từ hoạt động liên doanh. Đồng thời, là cơ sở để chi nhánh điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế tương ứng với phần doanh thu mà các bên liên doanh khác đã kê khai.


Về chi phí: khi có phát sinh các khoản chi phí chung của liên doanh, chi nhánh phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí chung, chi nhánh lập bảng phân bổ chi phí chung theo Biểu số 04 (Mẫu số 01 - HTKD ban hành kèm theo Thông tư 23), gửi các bên liên doanh xác nhận, sau đó giao cho mỗi bên giữ một bản chính. Bảng phân bổ chi phí chung nêu trên kèm theo các chứng từ gốc hợp pháp (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) là căn cứ để mỗi bên liên doanh kế toán khoản chi phí chung được phân bổ từ hợp đồng và hạch toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

THÙY TRANG
(Phòng Tuyên Truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

 

.

các thông tin tiện ích