Xác định giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Thứ Hai, 05/12/2016, 05:18 [GMT+7]

Hỏi: Công ty nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị cơ sở hạ tầng trên đất) từ doanh nghiệp X, sau đó công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bán sản phẩm bất động sản cho khách hàng. Như vậy, khi bán sản phẩm cho khách hàng, công ty xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT như thế nào?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Điểm a.4 Khoản 10, Điều 7 và hướng dẫn cụ thể tại ví dụ 39 của Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp công ty theo như trình bày có nhận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị cơ sở hạ tầng trên đất) từ doanh nghiệp X, sau đó công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bán sản phẩm bất động sản cho khách hàng. Khi bán sản phẩm cho khách hàng, công ty xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng từ doanh nghiệp X. Đồng thời, không thực hiện việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)


  

.

các thông tin tiện ích