Xác định chi phí

Chủ Nhật, 11/09/2016, 22:48 [GMT+7]

Hỏi: Hàng năm, doanh nghiệp có thực hiện chi tiền thưởng cuối năm cho người lao động. Để khoản chi tiền thưởng được chấp nhận tính vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN, cần đáp ứng những điều kiện gì?


Trả lời: Tại Khoản 2.6 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015) quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:


“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.


b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty...”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện chi tiền thưởng cuối năm cho người lao động và khoản tiền thưởng này đã được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động cũng như tại quy chế tài chính của doanh nghiệp thì khoản chi này được chấp nhận tính vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN nếu thực tế đã chi trả, có chứng từ thanh toán hợp pháp và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ việc khấu trừ và kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.


MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích