5 tiêu chí xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Thứ Ba, 17/01/2017, 17:36 [GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 42/2016 quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.


Theo đó, tổng điểm xếp hạng là 100 điểm và được phân bổ cho 5 tiêu chí, như sau: vốn có điểm tối đa là 10 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm; chất lượng tài sản có điểm tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm; năng lực, quản trị, điều hành, kiểm soát có điểm tối đa là 30 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm; kết quả hoạt động kinh doanh có điểm tối đa là 10 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm; khả năng chi trả có điểm tối đa là 20 điểm, điểm tối thiểu là 0 điểm.


Thông tư cũng quy định rõ về các tiêu chí thành phần của từng tiêu chí trên và điểm số cụ thể của các tiêu chí thành phần này.


Với các tiêu chí và cách chấm điểm như trên, quỹ tín dụng nhân dân được xếp hạng A (Tốt) có tổng điểm xếp hạng từ 80 điểm trở lên; hạng B (Khá) có tổng điểm xếp hạng từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; hạng C (Trung bình) có tổng điểm xếp hạng từ 60 điểm đến dưới 70 điểm; hạng D (Yếu kém) có tổng điểm xếp hạng dưới 60 điểm.


Thông tư cũng nêu rõ: trường hợp quỹ tín dụng nhân dân có từ 1 tiêu chí hoặc từ 2 tiêu chí thành phần trở lên ở bất kỳ tiêu chí nào bị chấm điểm “0” thì thứ hạng bị giảm một bậc.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-5-2017.


T.A (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích