Đẩy mạnh tham gia các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng

Thứ Hai, 14/11/2016, 22:46 [GMT+7]

Đề án “Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Để tăng cường tham gia các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đề án đưa ra các nhiệm vụ.


Thứ nhất, nâng cao hiệu quả tham gia các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế. Trong đó, tham gia tích cực vào các hoạt động, xây dựng chính sách, sáng kiến, chương trình tăng vốn, cơ cấu lại và cải cách của các tổ chức này nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam tại các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế, tiến tới có được các vị trí chủ chốt như: Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành phụ khuyết tại các tổ chức này. Tăng hiệu quả sử dụng các nguồn hỗ trợ từ các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế, đẩy mạnh tư vấn chính sách và tận dụng hợp tác kỹ thuật cho phát triển kinh tế. Có kế hoạch và chiến lược tiếp cận với các nguồn vốn kém ưu đãi, thương mại và khai thác các sản phẩm khác phù hợp với vị thế của Việt Nam là nước có thu nhập trung bình; tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển.


Thứ hai, tiếp cận, tham gia có chọn lọc vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế và sáng kiến thiết lập khuôn khổ hợp tác tài chính mới. Cụ thể, nghiên cứu, tiếp cận và đề xuất tham gia có chọn lọc vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ phát triển của khu vực và thế giới nhằm bổ sung nguồn tài chính, nguồn lực phát triển nhằm tăng cường năng lực thể chế và nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế khác, kể cả các sáng kiến, diễn đàn, hội nghị, nhóm công tác liên quan cũng như các hoạt động nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia vào việc xây dựng những thiết chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực.


Nhiệm vụ khác là xây dựng và phát triển năng lực hội nhập. Cụ thể, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để áp dụng, triển khai và thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam tại các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế...


G.C (Theo Chinhphu)
 

.

các thông tin tiện ích