Ngân hàng Chính sách xã hội:

Huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã

Thứ Ba, 11/10/2016, 07:26 [GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã.


Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: khách hàng là các cá nhân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại Điểm giao dịch xã của NHCSXH; Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện trong hệ thống NHCSXH thực hiện giao dịch về tiền gửi tiết kiệm.


Đối với những Điểm giao dịch xã không thể đi về trong ngày, tạm thời chưa áp dụng việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm theo quy định trên.


Văn bản hướng dẫn cũng quy định rõ về điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm đối với cá nhân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự; cá nhân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự; đối với cá nhân chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì chỉ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật…


Việc chi trả tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã chỉ áp dụng cho các Sổ tiết kiệm mở tại Điểm giao dịch xã. Trường hợp khách hàng gửi tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã nhưng có nhu cầu rút không vào ngày giao dịch xã, thì thực hiện tại trụ sở NHCSXH nơi mở Sổ tiết kiệm…


 Việc triển khai quy định này nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và tận dụng được mạng lưới rộng khắp của các Điểm giao dịch xã hiện nay của NHCSXH. Qua đó, phổ cập dịch vụ tài chính đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

T. H


     

.

các thông tin tiện ích