Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII 10 năm xây dựng và trưởng thành (12-12-2007 - 12-12-2017)

Nâng cao chất lượng kiểm toán, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 08/12/2017, 03:41 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng kiểm toán, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhân dịp Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực VIII kỷ niệm 10 năm thành lập, Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Nguyễn Văn Kỷ - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII về những kết quả nổi bật của đơn vị trong chặng đường đã qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.


- Thưa ông, là người gắn bó với KTNN khu vực VIII từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, xin ông chia sẻ những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức đơn vị trong những năm qua để KTNN khu vực VIII ngày càng phát triển vững mạnh?


- Qua 10 năm xây dựng và phát triển, một trong những kết quả quan trọng của đơn vị là đã đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và kỹ năng chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Về cơ sở vật chất, từ chỗ phải đi thuê trụ sở làm việc trong thời gian dài, đến nay, đơn vị đã có trụ sở khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

Trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ thời gian, mục tiêu, nội dung và kết quả kiểm toán; có uy tín và quan hệ tốt với các địa phương và đơn vị được kiểm toán, góp phần vào thành tích chung của KTNN.

 

 

- Được biết, KTNN khu vực VIII luôn xác định việc nâng cao chất lượng kiểm toán là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xin ông nói rõ hơn về vấn đề này?


- Khi mới được thành lập, đơn vị có nhiệm vụ kiểm toán tại 6 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông. Từ năm 2011 đến nay, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Trong 10 năm qua, đơn vị đã hoàn thành 54 cuộc kiểm toán; ngoài ra, còn phối hợp với các KTNN chuyên ngành, các vụ tham mưu thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề theo sự chỉ đạo của Tổng KTNN. Qua các năm, quy mô số cuộc kiểm toán bình quân hàng năm tăng lên với các loại hình và lĩnh vực kiểm toán ngày càng được mở rộng.


Để nâng cao chất lượng kiểm toán, những năm qua, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, đơn vị luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán; mạnh dạn đề xuất những chủ đề kiểm toán mới, như: kiểm toán chuyên đề khoáng sản, kiểm toán hoạt động chuyển giá… Căn cứ kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt, các đoàn kiểm toán chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, kịp thời phát hiện các vấn đề mới nổi cộm để xác định đúng và đầy đủ mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Công tác bố trí nhân sự của các đoàn kiểm toán luôn được bàn bạc công khai, minh bạch, thống nhất trong toàn đơn vị ngay từ đầu năm.


Đối với kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, các đoàn kiểm toán đã chú trọng kiểm toán tổng hợp và chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách mỗi địa phương, nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý tài chính - ngân sách, phục vụ việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách của HĐND tỉnh. Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, đơn vị đã chú trọng đi sâu vào các nội dung phức tạp và trọng yếu như: kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ - công ty con, kiểm toán các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp.


Trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị chú trọng kiểm toán đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư của dự án. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, đơn vị đã thực hiện kiểm toán 3 dự án đầu tư theo hình thức BOT, kết quả kiểm toán đã chỉ ra một số sai sót, bất cập trong việc xác định thời gian thu phí, cự ly đặt trạm thu phí…


Sau mỗi cuộc kiểm toán, đơn vị đều rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh trong các khâu của quá trình kiểm toán, nhờ đó, mối quan hệ với các địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

 

Tập thể cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII

Tập thể cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII


Qua công tác kiểm toán, KTNN khu vực VIII đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 3.928 tỷ đồng; trong đó, tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 1.562 tỷ đồng và các kiến nghị xử lý khác 2.366 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN khu vực VIII cũng là một trong những đơn vị trong ngành có kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm đạt tỷ lệ khá cao, từ 85% trở lên.


Ngoài số liệu về kiến nghị xử lý tài chính, qua công tác kiểm toán còn tư vấn giúp các địa phương, đơn vị hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; giúp HĐND các cấp có thông tin tin cậy để giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách ở địa phương. Đồng thời, đơn vị cũng có nhiều kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiều văn bản quản lý tài chính ngân sách, trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài nguyên khoáng sản… do các bộ, ngành và các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.


- Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, KTNN khu vực VIII định hướng phát triển như thế nào trong những năm tiếp theo, thưa ông?


- Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, KTNN khu vực VIII xác định trước hết, phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trong diện quy hoạch để tạo nguồn nhân lực thay thế trong tương lai. Bên cạnh đó, bám sát các mục tiêu kiểm toán hàng năm của KTNN để chỉ đạo đổi mới việc lập kế hoạch và triển khai kiểm toán theo phương pháp đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý và hoạt động kiểm toán, nhất là hỗ trợ công tác kiểm toán của các kiểm toán viên.


Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả với các đơn vị trong ngành; tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị được kiểm toán trên địa bàn. Với các tỉnh được kiểm toán, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán và thông tin kiểm toán phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo và giám sát của địa phương; kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình kiểm toán…


Tiếp tục kế thừa những thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động KTNN khu vực VIII quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo; yêu ngành, yêu nghề; rèn tâm, luyện tài phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để trở thành một đơn vị mạnh trong ngành, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của KTNN.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích