Tự tu dưỡng

Thứ Năm, 03/11/2016, 22:33 [GMT+7]

Ngày 30-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.


Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, dễ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ:


Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm; duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tham vọng chức quyền; vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.


Những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống: Cá nhân chủ nghĩa; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; mắc bệnh “thành tích”; quan liêu; lãng phí; tham ô, tham nhũng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm thuần phong mỹ tục, sa vào tệ nạn xã hội.


Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật; có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.


Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu ra nhiều giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.


Có thể thấy Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã thực sự chẩn đoán được những biểu hiện của căn bệnh thoái hóa - được coi là “nguy hiểm chết người” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và đưa ra được phác đồ điều trị cụ thể.


Ở đây, một trong những giải pháp cần được quan tâm hàng đầu vẫn là công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao tính tự giác, lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì sao nói vậy?


 Chúng ta xác định là đã có tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Một cá thể có thể bị nhiễm bệnh đồng thời cũng có khả năng kháng bệnh. Khả năng kháng bệnh cao thay thấp tùy theo cơ địa và quá trình tự rèn tập, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể. Giải pháp khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chính là tự tu dưỡng, tự rèn luyện. Thành bại, nên hư cũng đều do tự bản thân cá thể ấy mà ra cả.


Ở trên có nói tới lòng tự trọng. Cán bộ, đảng viên đã biết xấu hổ trước những bậc tiền bối, trước nhân dân về những sai phạm, những thiếu sót của mình hay chưa? Lòng tự trọng được đánh thức, được đề cao luôn giúp con người vượt qua được những cám dỗ, những thử thách.


Nho gia ngày trước có nói về việc tu thân. Muốn tu dưỡng tốt, cái tâm phải ngay thẳng. Muốn có tâm ngay thẳng, ý nghĩ phải thành thật. Muốn có ý nghĩa thành thật, nhận thức phải đúng đắn. Muốn có nhận thức đúng đắn, phải thấu hiểu nguyên lý của sự vật. Không ai đem đến cho ai được những phẩm chất ấy cả.


Phải không ngừng tự tu dưỡng.


PHONG NGUYÊN
 

.

các thông tin tiện ích