UBND tỉnh Khánh Hòa:

Thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 10/11/2017, 21:31 [GMT+7]

Thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Chiều 10-11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh thảo luận về các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VI.


Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã thảo luận, thống nhất nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, tổng vốn đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh hơn 3.337 tỷ đồng, đến hết tháng 10, giá trị giải ngân được hơn 1.986 tỷ đồng, bằng 59,5% kế hoạch. Về tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018, dự kiến tổng vốn chi đầu tư phát triển năm 2018 hơn 4.993 tỷ đồng. Đối với tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn này hơn 22.556 tỷ đồng, giảm hơn 2.066 tỷ đồng so với Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh đã thông qua về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.


Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng đã thảo luận, xem xét thông qua nội dung các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết về: tình hình thu chi ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016; báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2018; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.


N.D   

 

.

các thông tin tiện ích