Giai đoạn 2017 - 2020:

100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời

Chủ Nhật, 06/08/2017, 23:04 [GMT+7]

100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 488 ngày 14-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.


Theo kế hoạch, mục tiêu giai đoạn 2017 - 2020, 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời, mở rộng diện người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số được hưởng trợ cấp xã hội; 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện.  Giai đoạn 2021 - 2025, nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số…


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, hướng dẫn, tổ chức, triển khai và điều phối thực hiện các hoạt động của kế hoạch trên địa bàn tỉnh; chủ trì và phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng mô hình thí điểm cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện; xây dựng thí điểm “Quỹ trợ giúp khẩn cấp”, đánh giá, tổng kết và nhân rộng mô hình…


T.H

.

các thông tin tiện ích