Diễn đàn cử tri:

Quan tâm triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em

Thứ Sáu, 04/08/2017, 21:36 [GMT+7]

Quan tâm triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em

Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tại các trường học.


UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Ngày 25-5-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, điạ phương trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.


Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án triển khai thí điểm một số hồ bơi di động đặt tại trường học để dạy bơi cho học sinh. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tập trung phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, hoạt động phối hợp liên ngành triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em; triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình dạy bơi và kỹ năng an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương...


UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng Đề án thí điểm dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS trong nhà trường trên địa bàn tỉnh. Đề án được triển khai cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố; mỗi địa phương chọn từ 2 đến 3 điểm trường có đủ điều kiện thí điểm đề án. Thời gian thực hiện từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2019 - 2020. Nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện sẽ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu; xã hội hóa (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, phụ huynh, học sinh…) đảm bảo kinh phí, chịu trách nhiệm triển khai vận hành theo nguyên tắc lấy bù thu chi, dưới sự quản lý, giám sát của Nhà nước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 cơ sở văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em; 8/8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình bơi an toàn cho trẻ em...


Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa xây dựng hồ bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em.


Thiện Tâm
 

.

các thông tin tiện ích