Diễn đàn cử tri:

Quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi

Thứ Hai, 07/08/2017, 23:19 [GMT+7]

Quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi

Ý kiến cử tri: Hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh thiếu khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi, hoặc có thì đã xuống cấp không thể sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết vấn đề này.


UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng được phần nào nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho trẻ em. Tuy nhiên, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao theo quy hoạch, lộ trình chưa kịp thời do khó khăn về kinh phí, một số thiết chế xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp. Bên cạnh đó, sự đầu tư, xây dựng thiết chế tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị, trung tâm, còn khu vực nông thôn, miền núi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác xã hội hóa chưa triển khai tích cực, mặc dù thực tiễn đã cho thấy hiệu quả và chất lượng của các cơ sở vui chơi, giải trí theo phương thức đầu tư này rất có hiệu quả và chất lượng. Mặt khác, chưa có quy định cụ thể về việc phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cấp xã, phường, thôn bản; các cơ sở điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em bị thiếu trầm trọng, bị xuống cấp và thiếu kinh phí mua sắm trang thiết bị.


Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 3332/UBND-KGVX ngày 24-4-2017 chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các khó khăn, hạn chế thuộc thẩm quyền; Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương lồng ghép mục tiêu đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, giáo dục, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.


Thiện Tâm


 

.

các thông tin tiện ích