Diễn đàn cử tri:

Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non

Thứ Năm, 10/08/2017, 22:07 [GMT+7]

Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non

Ý kiến cử tri: Hiện nay, một số chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh không đồng đều. Cụ thể, hệ mầm non chưa được quan tâm đúng mức, còn phân biệt giữa công lập và tư thục; giáo dục mầm non chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, chỉ có 40% trẻ em trong độ tuổi được vào công lập. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non một cách thỏa đáng.


. UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:


Toàn tỉnh hiện có 194 trường mầm non, trong đó công lập 168 trường (chiếm 86,6%), tư thục 26 trường (chiếm 13,4%). Ngoài ra, có 253 nhóm lớp mầm non tư thục, trong đó 178 nhóm được cấp phép, 75 nhóm chưa được cấp phép. Hiện nay, tổng số trẻ học mầm non là 60.478 em; trong đó:


Trẻ nhà trẻ 9.664 em, tỷ lệ huy động đạt 21,9%; trong đó trẻ công lập 4.070/9.664 em (tỷ lệ 42,1%), trẻ tư thục 5.594/9.664 em (tỷ lệ 57,9%).


Trẻ mẫu giáo 50.814 em, tỷ lệ huy động đạt 87,2%; trong đó trẻ công lập 36.548/50.814 em (tỷ lệ 71,92%); trẻ tư thục 14.266/50.814 em (tỷ lệ 28,08%).


Nhìn vào số liệu trên thì tỷ lệ trẻ học công lập (cả nhà trẻ và mẫu giáo) đạt bình quân hơn 67%. Tỷ lệ huy động trẻ học trường công lập thấp do thiếu cơ sở vật chất; các phòng học chủ yếu dành cho trẻ mẫu giáo để đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.


Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm, đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa. Năm 2011 đã chuyển đổi 102 trường mầm non dân lập sang công lập. Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2016 với kinh phí khoảng 438,767 tỷ đồng. Nhờ đó, Khánh Hòa là 1 trong 10 tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phê duyệt Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2016 - 2020 cho học sinh mầm non hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh”, kinh phí chi cho đề án khoảng 3,5 tỷ đồng/năm.


UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện để huy động trẻ mầm non từ 12 đến 36 tháng tuổi đến trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020”. Kinh phí dự kiến chi cho đề án trên 291,3 tỷ đồng (xây 327 phòng học). Trong đó, ngân sách tỉnh 88,8 tỷ đồng, ngân sách huyện 95,2 tỷ đồng, xã hội hóa 77,6 tỷ đồng và các nguồn khác, khi đó sẽ tăng tỷ lệ huy động trẻ em vào cơ sở giáo dục mầm non công lập.


Ngoài việc đầu tư cho các trường lớp mầm non công lập, tỉnh cũng đã có chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục như: Ưu tiên dành quỹ đất, giảm, miễn thuế cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục mầm non.


Thiện Tâm
 

.

các thông tin tiện ích