Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ Ba, 14/06/2016, 21:52 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính

- Xin chúc mừng ông đã được HĐND tỉnh khóa VI tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xin ông cho biết những nội dung trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới?


- Nhiệm kỳ tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 4 chương trình KT-XH và phát triển nhanh 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu tại Kết luận số 53-KL/TW, trọng tâm là xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, xây dựng Đặc khu kinh tế tại khu vực Bắc Vân Phong, là tỉnh trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ và tỉnh giàu đẹp của cả nước.

 

 

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ - du lịch với phát triển kinh tế biển nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế biển; khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích chăn nuôi theo hướng công nghiệp, phát triển lực lượng đánh bắt xa bờ có đầu tư phương tiện hiện đại và hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển....


Phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện khu vực Nam Trung Bộ với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu, trang, thiết bị y tế hiện đại, đồng thời, đẩy mạnh thu hút xã hội hóa phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa.


Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng để khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế biển, hoạt động dịch vụ du lịch. Sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, chú trọng bảo vệ hệ sinh thái biển, rừng và vệ sinh môi trường; chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.


Phát triển văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, trước hết là tạo công ăn việc làm, giảm hộ nghèo và nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo các đối tượng chính sách; quan tâm đến người già neo đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.


Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm hầu hết các giao dịch hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, các dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến qua mạng Internet tối thiểu đạt mức độ 4. Tập trung củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết tố cáo tham nhũng; thực hiện hiệu quả các biện pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


- Một trong những mong mỏi của nhân dân và doanh nghiệp là vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong sản xuất, kinh doanh. Nhiệm kỳ này ông sẽ lãnh đạo UBND tỉnh tập trung cho vấn đề này như thế nào?


- Cải cách thủ tục hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


Thời gian qua, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều nỗ lực, giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp; kết quả đã có những chuyển biến rõ rệt, theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, chưa theo kịp sự phát triển KT-XH, còn là gánh nặng hồ sơ giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp.


Thời gian tới, với quan điểm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị hành chính công, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ sau:


- Rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.


- Chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính, đồng thời đơn giản hóa thành phần, số lượng hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2016 phải giảm tối thiểu 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


- Cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thống nhất liên kết đến toàn bộ cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã.


- Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận giải quyết trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.


- Trong tháng 7-2016 phải triển khai thành công dịch vụ tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu.


- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết quả giải quyết thủ tục hành chính với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.


Hiện nay, UBND tỉnh đã công bố các thủ tục hành chính trực tuyến để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ điện tử theo địa chỉ Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh (http://cchc.khanhhoa.gov.vn) cho cơ quan hành chính từ bất kỳ nơi nào có máy tính nối mạng Internet.


Tôi cũng đề nghị nhân dân, doanh nghiệp, trong quá trình giao dịch thủ tục với các cơ quan hành chính, cần tôn trọng nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch; kiên quyết không thỏa hiệp với các hành vi nhũng nhiễu, kiên quyết bảo vệ lẽ phải nếu mình thực hiện đúng quy định.


Trường hợp có vướng mắc, khó khăn hoặc cán bộ, công chức cố tình gây khó dễ thì gửi ngay phản ánh, kiến nghị qua các kênh thông tin đã được UBND tỉnh công bố. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm, không bao che bất kỳ sai phạm nào.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN KỲ (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích