Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Tư, 20/01/2016, 09:39 [GMT+7]

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc như sau:


Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các nơi công cộng và hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 20/01/2016 đến hết ngày 28/01/2016.


UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, các hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo đúng thời gian nêu trên.


UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh phổ biến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
 

.

các thông tin tiện ích