Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Năm, 24/09/2015, 22:24 [GMT+7]

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức từ ngày 21-9-2015 đến ngày 24-9-2015 tại TP. Nha Trang.


QUYẾT NGHỊ


I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:


1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015, Đại hội khẳng định:


Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng với tốc độ phát triển nhanh ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đáng kể, tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; các chương trình kinh tế - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; công tác quân sự - quốc phòng địa phương được quan tâm, củng cố. Bộ máy Nhà nước được củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ xã hội được phát huy. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều tiến bộ, ngày càng sâu sát cơ sở. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung, cách làm mới đã được triển khai và có chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ, một số chủ trương, nhiệm vụ do Trung ương triển khai đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu và cần phải tập trung khắc phục. Đại hội đã phân tích, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII có trách nhiệm tiếp thu, đề ra lộ trình sớm khắc phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.


2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020


a) Phương hướng


Tập trung phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm gắn với thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về “phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh tế biển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là đối với ngành y tế, giáo dục; bảo đảm hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội đa dạng, bao quát; tập trung giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường và củng cố quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


 b) Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020:


* Về kinh tế:


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm 7,5 - 8,0%.


- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.200 USD/năm (tương đương 70 triệu VNĐ).


- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và nông, lâm, thủy sản.


- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt trên 2.000 triệu USD; xuất khẩu tăng bình quân hàng năm trên 10%.


- Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 1,5 - 1,7 lần so với năm 2015.


- Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP bình quân hàng năm đạt 50 - 60%.


- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt trên 215 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 15%.


* Về xã hội:


- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 - 2,0%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020.


- Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm là 9.000 người.


- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%.


- Đạt 08 bác sĩ và 32 giường bệnh công lập trên 10.000 dân (không kể giường y tế xã).


- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 9%.


- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt trên 80%.


- Tỷ lệ dân số đô thị năm 2020 đạt 60%.


- 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 53/94 xã); 90% số xã còn lại đạt 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên (tương ứng 37/41 xã).


* Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững:


- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt từ 47,5% trở lên.

 

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt trên 95%.


- Phấn đấu 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.


* Về xây dựng Đảng:


- Phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hạn chế thấp nhất số tổ chức cơ sở đảng yếu kém.


- Phấn đấu phát triển đảng viên mới hàng năm đạt từ 1.800 đồng chí trở lên, trong đó 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên.


- Phấn đấu 50% doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở có chi bộ hoặc đảng viên.        

                                   
c) Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu đề ra, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:


(1)- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển nhanh 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tập trung triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu tại Kết luận số 53-KL/TW, trọng tâm là xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, xây dựng Đặc khu kinh tế tại khu vực Bắc Vân Phong, là tỉnh trung tâm của khu vực Nam Trung bộ và tỉnh giàu đẹp của cả nước.


(2)- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế biển; gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ - du lịch với phát triển kinh tế biển; khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích chăn nuôi theo hướng công nghiệp, phát triển lực lượng đánh bắt xa bờ có đầu tư phương tiện hiện đại và hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển... thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.


(3)- Phát triển toàn diện quy mô giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trước mắt là hình thành tổ chức bộ máy Trường Đại học Khánh Hòa để sớm đi vào hoạt động. Nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện khu vực Nam Trung bộ với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu, trang, thiết bị y tế hiện đại, đồng thời, đẩy mạnh thu hút xã hội hóa phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng để khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế biển, kinh tế rừng, kinh tế du lịch; sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, chú trọng bảo vệ hệ sinh thái biển, rừng và vệ sinh môi trường.


(4)- Phát triển văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, trước hết là tạo công ăn việc làm, giảm hộ nghèo và nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chăm lo các đối tượng chính sách; quan tâm đến người già neo đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, tiếp tục triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.


(5)- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên cơ sở phát huy nguồn lực và tiềm năng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


(6)- Phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường tổ chức tiếp xúc trực tiếp và đối thoại với Nhân dân. Quan tâm cải cách hành chính, bảo đảm hầu hết các giao dịch hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, các dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến qua mạng internet tối thiểu đạt mức độ 4. Tập trung củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết tố cáo tham nhũng; thực hiện hiệu quả các biện pháp chủ động phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng.


(7)- Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


(8)- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm tạo chuyển biến tích cực về mặt tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới trong thời gian đến.


II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.


III. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, nhất là tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình; phòng ngừa, phát hiện và giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm.


IV. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự Đại hội đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.


V. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, gồm 52 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII hoàn thành hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các ban xây dựng đảng Trung ương có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.


VI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu các ý kiến đóng góp của bộ, ngành Trung ương, của tổ chức đảng các cấp, ý kiến góp ý của Nhân dân và các đại biểu dự Đại hội, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.


Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.   

 

 

.

các thông tin tiện ích