Công tác tư tưởng:

Góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Tư, 31/07/2013, 23:20 [GMT+7]

Kể từ khi Đảng ta ra đời đến nay, công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong 27 năm đổi mới, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tư tưởng của Đảng có nhiều đổi mới cả về nhận thức lẫn hoạt động, cả về nội dung lẫn phương thức, tiếp tục góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Quan tâm đẩy mạnh công tác tư tưởng


Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Thấm nhuần quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 83 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tư tưởng trong toàn Đảng và trong xã hội. Các nghị quyết (NQ) của Đảng đều đề cao vị trí, vai trò của công tác tư tưởng và yêu cầu phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. NQ Trung ương 5 khóa IX chỉ rõ: Từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đều phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận...


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, công tác tư tưởng trở nên vô cùng quan trọng. NQ Trung ương 5 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định công tác tư tưởng là lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đại hội X cũng đã đề ra những yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, đòi hỏi toàn Đảng cần tiếp tục nắm vững, phát huy vai trò to lớn của lĩnh vực công tác này: Cần phải chủ động hơn, nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu và sức thuyết phục của công tác tư tưởng; bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) và nhân dân để giải đáp sát thực, kịp thời; đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân... Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XI) đã ra NQ “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”, trong đó xác định rõ: Phải kiên quyết đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ CB-ĐV. Đây là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.


Những năm qua, công tác tư tưởng đã góp phần bồi dưỡng lớp lớp CB-ĐV trung thành với với lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần hy sinh và sức sáng tạo to lớn, lãnh đạo toàn dân làm nên những kỳ tích trong công cuộc đổi mới đất nước. Công tác tư tưởng, đặc biệt là công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho CB-ĐV trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.


Nhận thức rõ tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CB-ĐV hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái đó. Xuất phát từ tình hình và đòi hỏi mới của công tác tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không nhỏ CB-ĐV là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.


Đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức


Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, văn hóa, Đảng bộ Khánh Hòa luôn coi trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt dư luận của CB-ĐV và quần chúng để định hướng tư tưởng. Nội dung công tác tư tưởng ngày càng được mở rộng, đặc biệt từng bước đã đi vào lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tư tưởng. Phương pháp, hình thức đã có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được kiện toàn; công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi tán phát tài liệu có nội dung độc hại đối với đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội dung, chất lượng, số lượng CB-ĐV tham dự. Việc học tập NQ gắn liền với quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hầu hết các cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề; CB, công chức, ĐV đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu gương mẫu của mình. Qua 15 năm triển khai thực hiện NQ số 03 ngày 16-7-1998 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm triển khai rộng khắp, có nhiều cách làm tốt, mô hình hay trong tổ chức văn hóa ở cộng đồng, cơ quan, đơn vị được giới thiệu để nhân rộng. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo, tình hình biển Đông, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Nhờ đó, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, là điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhà đầu tư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới và tiến bộ; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CB-ĐV, quần chúng nhân dân.


Để đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CB-ĐV, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi CB-ĐV về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; xác định các tiêu chí về đạo đức, lối sống của CB-ĐV gắn với quán triệt Quy định về những điều ĐV không được làm và chức trách, nhiệm vụ của từng người. Đặc biệt, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Bên cạnh việc đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, mỗi CB-ĐV, công chức, viên chức cần nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trước hết là trong việc thực hiện NQ Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để mỗi CB-ĐV luôn nêu cao ý thức tự giác, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quan tâm tạo điều kiện và theo dõi giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu tiến bộ, trưởng thành.


HOÀI NAM

 

.

các thông tin tiện ích